JURIDISCHE INFORMATIE

Onze beroepsorganisatie heeft bijsluiters opgesteld waarin uitleg wordt gegeven over verschillende ambtshandelingen van de gerechtsdeurwaarders. Deze treft u hieronder aan. Wordt uw vraag niet beantwoord in onderstaande bijsluiters, kijk dan in de lijst met veelgestelde vragen op de website van de KBvG.

Begrippenlijst deurwaarder

De stukken van een gerechtsdeurwaarder zijn soms moeilijk te lezen. Dit komt door de vele wettelijke eisen die aan die stukken zijn verbonden. De KBvG heeft voor de meest voorkomende stukken bijsluiters opgesteld, maar om nog meer duidelijkheid te verschaffen treft u hier een begrippenlijst met veel voorkomende woorden. Mocht u een woord missen neemt u dan contact met ons op dan vullen wij de lijst aan.

Aanmaning

Een aanmaning is een brief, email of telefonisch contact waarbij de schuldeiser de schuldenaar /debiteur sommeert om een verschuldigd bedrag te betalen. Dit kan door een schuldeiser zelf worden gedaan of door zijn incassopartner (bijvoorbeeld door een deurwaarder of incassobureau)

Aanzegging

Een mededeling van een deurwaarder waarin wordt aangegeven wat er gaat gebeuren of wat de persoon tegen wie de mededeling zich richt moet doen.

Advocaat

In enkele gevallen mag een deurwaarder niet zelf de procedure voeren. In die gevallen moet er een advocaat worden gesteld.

Aflossingscapaciteit

Het deel van het inkomen dat beschikbaar is om schuldeisers af te betalen.

Ambtshandelingen

Bij wet vast gestelde taken voor een bepaalde ambtenaar.

Arrest

Ook wel vonnis of gerechtelijke uitspraak genoemd. Een arrest wordt gewezen door een hogere rechtelijke instantie. Bijvoorbeeld de Hoge Raad of een gerechtshof

Behagen

Aangenaam vinden. In een dagvaarding vraagt een schuldeiser vaak “als het de rechter moge behagen” dit komt eigenlijk neer op “Als de rechter het eens is met wat er in de dagvaarding staat”.

Beschikking

Een uitspraak van een rechter in een zaak die is ingeleid door een verzoekschrift hierbij valt te denken aan een echtscheiding of aan de vaststelling van alimentatie.

Beslag

Een actie van een deurwaarder waarbij hij op verzoek van de schuldeiser bepaalde zaken aan de vrije beschikking van de rechthebbende onttrekt. Bijvoorbeeld beslag op roerende zaken (auto, televisie computer etc.) maar ook beslag op een bankrekening of loon.

Beslagvrije voet of de BVV

Het deel van het inkomen dat iemand moet ontvangen om in zijn eerste levensbehoeften te kunnen voorzien

Betekend / betekening

Een deurwaarder betekent stukken, dat houdt in dat hij stukken uitreikt aan de persoon die ze moet ontvangen. Een betekening van een vonnis is bijvoorbeeld het uitreiken van het vonnis aan de schuldenaar. Heeft u stukken ontvangen waarin staat dat er iets aan u is betekend dan volgt over het algemeen na het woord “betekend” een opsomming van de stukken die aan u zijn achtergelaten.

Bevel

De deurwaarder geeft aan wat iemand moet doen (meestal bevel tot betaling). Hij beveelt iemand aan een titel te voldoen.

Buitengerechtelijk / minnelijk

Het traject voordat een rechter wordt in geschakeld. In het minnelijke traject proberen de schuldeiser en eventueel zijn incassopartner de schuldenaar aan te sporen om te betalen zonder dat er enige vorm van dwang aan te pas komt.

Bewijs van kwijting

Bewijs dat iets is gedaan (betaling verricht of stukken ingeleverd etc.)

BTAG

Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarder. De wettelijk vastgestelde kosten die een deurwaarder aan de debiteur mag doorberekenen voor zijn ambtshandelingen. Een overzicht van deze kosten.

Cessie

Overdracht van een recht op een ander. Bekend is de akte van cessie waarbij iemand een deel van zijn recht op loon overdraagt aan een schuldeiser.

Comparitie van partijen

Het verschijnen van de betrokken partijen bij de Rechter. Als iemand het niet eens is met een vordering (verweer) dan kan door de rechter een comparitie worden bepaald. De partijen moeten dan mondeling extra informatie geven en vaak is de bedoeling om tot een schikking te komen.

Competentie grens

Een grens die bepaalt welke rechter over een zaak mag oordelen. Geldvorderingen tot € 25.000 en huur-, arbeids- en consumentenkoop zaken worden altijd door de Kantonrechter beoordeeld. De overige zaken behandelt de Rechtbank.

Conclusie van antwoord

Ook wel verweer. Als de gedaagde (de gedagvaarde persoon) inhoudelijk verweer voert dan noemen we dat de conclusie van antwoord. Bij de kantonrechter kan de gedaagde dit zelf doen, maar bij de rechtbank moet dit door een advocaat gebeuren.

Conservatoir beslag

Conservatoir staat voor bescherming van het recht. Dit beslag kan worden gelegd voordat er een uitspraak is gedaan in een procedure, maar kan nooit worden gelegd zonder toestemming van de rechter. Een conservatoir beslag is altijd spoedeisend en zorgt ervoor dat een schuldenaar bepaalde zaken niet meer kan onttrekken aan verhaal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het leggen van beslag op een woning die te koop staat.

Crediteur / Schuldeiser

Iemand die nog geld moet krijgen / betaling moet ontvangen (schuldeiser)

Dagvaarden

Het door de deurwaarder uitbrengen van een dagvaarding om een procedure in te leiden.

Dagvaarding

Het officiële stuk/exploot van de gerechtsdeurwaarder waarbij iemand wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen.

De kosten dezes

De kosten die volgens het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders zijn vast gesteld.

Debiteur / Schuldenaar

Noemen we ook wel debiteur en is de persoon die nog een bedrag moet betalen aan de schuldeiser.

Derde(n)

Iemand die geen partij in een geschil is.

Derde gearresteerde

Een derde waaronder beslag is gelegd. Bijvoorbeeld een bank, werkgever of huurder.

Derdenbeslag

Beslag onder een derde. Bijvoorbeeld beslag onder een werkgever, bank of huurder

Deurwaarder

Een deurwaarder is een onafhankelijk openbaar ambtenaar belast met wettelijke taken zoals het uitbrengen van dagvaardingen, de tenuitvoerlegging van gerechtelijke uitspraken, het uitvoeren van ontruimingen en het leggen van beslagen. Iedereen kan een deurwaarder inschakelen voor bijvoorbeeld het incasseren van een openstaande vordering.

Domicilie

Dit is de woonplaats (of gekozen woonplaats) van een van de partijen

Dupliek

Na de conclusie van antwoord kan de eiser een conclusie van repliek indienen. Het antwoord van de gedaagde op de repliek noemen we de conclusie van dupliek.

Eis

Dat wat de eiser wil. Bijvoorbeeld veroordeling tot betaling of afgifte van goederen.

Eiser

De (rechts)persoon op wie zijn verzoek een procedure wordt gestart.

Executoriaal beslag

Een actie waarbij de deurwaarder uit hoofde van een executoriale titel bepaalde zaken aan de vrije beschikking van de rechthebbende onttrekt.

Executoriale titel

Een titel is bijvoorbeeld een vonnis, dwangbevel of akte. Een executoriale titel is een titel die voor ten uitvoerlegging vatbaar is (die geëxecuteerd kan worden)

Executie

Ten uitvoerlegging of het uitwinnen van een titel (bijvoorbeeld beslaglegging of ontruiming)

Exploot of exploit

Een ambtelijk stuk

Faillissement

Een algeheel beslag op het vermogen van de schuldenaar. Al het vermogen van de schuldenaar valt onder het beslag om schuldeisers te beschermen. Een curator beheert de zaken (boedel) en maakt eventueel zaken te gelde, door ze te verkopen. De uiteindelijke opbrengsten worden aan de schuldeisers uitgekeerd.

Gedaagde

Iemand die is opgeroepen (gedagvaard) om voor de rechter te verschijnen

Gedagvaard

Iemand wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen

Gemachtigde

Iemand die namens een eiser optreedt in een procedure

Gerechtsdeurwaarder

Zie deurwaarder.

Gerequireerde of gerekwireerde

De persoon aan wie het stuk is gericht (meestal de schuldenaar )

Gijzeling / Lijfsdwang

Bij gijzeling wordt iemand opgesloten in een huis van bewaring. Dit komt vooral voor in zaken die betrekking hebben op openstaande boetes, maar kan ook worden toegwezen door een rechter in andere procedures. Meer informatie over de gijzeling in verband met een boete kunt u hier vinden.

Grosse

Het origineel. De grosse van een vonnis is bijvoorbeeld het originele vonnis (dus geen kopie)

Hoger beroep

De mogelijkheid om een uitspraak door een hogere gerechtelijke instantie te laten toetsen als een van de partijen het niet eens is met de eerste uitspraak. Bij geld vorderingen alleen mogelijk indien de vordering hoger is dan € 1750.

Hoofdsom

Het oorspronkelijke bedrag dat de schuldenaar moet betalen, zonder rente of bijvoorbeeld incassokosten.

In persoon of bij gemachtigde

Zelf of iemand namens u zelf

Ingebrekestelling

Een sommatie van de schuldeiser. Na een ingebrekestelling raakt een schuldenaar in verzuim.

KBvG

Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Leges, verschotten of informatiekosten

Zijn kosten die gemaakt zijn voor de goede uitoefening van een ambtshandeling. Bijvoorbeeld adres controle in de gemeentelijke basisadministratie, maar ook het vervangen van sloten bij een beslag of een ontruiming.

Loonbeslag

Zie derdenbeslag

Met aanzegging

Hierna volgt uitleg over wat er gaat gebeuren.

Minnelijk / Buitengerechtelijk

Het traject voordat een rechter wordt in geschakeld. In het minnelijke traject proberen de schuldeiser en eventueel zijn incassopartner de schuldenaar aan te sporen om te betalen zonder dat er dwang aan te pas komt.

Moratorium

Een rechtsmiddel waarbij het voor schuldeisers tijdelijk onmogelijk wordt om zich te verhalen op het vermogen van de debiteur. Komt hoofdzakelijk voor wanneer een schuldenaar zijn schulden wil regelen en een schuldeiser ondanks betalingsvoorstellen de executie wenst voort te zetten.

Ontruiming

Indien iemand is veroordeeld tot ontruiming, moet deze persoon een pand of perceel leeg achterlaten en ter vrije beschikking stellen van de eiser (meestal de eigenaar van het pand). Indien de schuldenaar dit niet doet dan moet een deurwaarder dat doen. De deurwaarder plaatst alle zaken die zich in het pand of op het perceel bevinden aan de openbare weg. De gemeente zal deze zaken afvoeren en opslaan of vernietigen. Kosten van een ontruiming komen voor rekening van de schuldenaar.

Overbetekening

Een overbetekening is het betekenen van een exploot (dus niet bijvoorbeeld een vonnis). Veel voorkomend is bijvoorbeeld de overbetekening bij derdenbeslag. Hier betekent de deurwaarder een afschrift van het beslagexploot aan de schuldenaar.

Procesverbaal

Een verslag van de deurwaarder van wat er is gebeurd. Bijvoorbeeld: Hoe een ontruiming heeft plaatsgevonden.

Rechtsmiddel

Een wettelijk middel om iets te doen tegen een uitspraak. Bijvoorbeeld hoger beroep of verzet.

Registergoederen

Dit zijn goederen die in het kadaster zijn opgenomen. Het betreft bijvoorbeeld onroerende zaken, vliegtuigen en schepen.

Rente

Een vergoeding die verschuldigd is wanneer een vordering te laat wordt voldaan.

Repliek

Is de reactie van de schuldeiser op het verweer van de gedaagde (conclusie van antwoord)

Requirant of rekwirant

De persoon op wiens verzoek iets gebeurt (meestal de schuldeiser)

Roldatum

De dag waarop zaken worden behandeld door de rechter.

Schuldenaar

zie debiteur

Sommatie

Sommeren staat voor aanmanen. Een sommatie is dus een aanmaning.

Subsidiair / subsidiaire vordering

Staat voor “in de 2e plaats” of 2e vordering. Iemand eist in een dagvaarding primair (eerst) veroordeling voor iets en vervolgens subsidiair (in de 2e plaats) nog iets anders. Het wordt ook wel gebruikt om veroordeling te vragen voor iets als de 1e eis niet kan worden toegewezen. Voorbeeld: primaire eis is ontbinding van een koopovereenkomst van een auto en subsidiair veroordeling tot het repareren van de auto. Als de rechter de ontbinding dan niet toe wijst kan hij eventueel wel de verkoper verplichten om de auto te maken.

Substitutie

Vervanging

Ten verzoeke van

Op verzoek van

Titel

Zie executoriale titel

Uitvoerbaar bij voorraad

Dit wil zeggen dat een titel ten uitvoer kan worden gelegd terwijl de termijnen voor verzet en hoger beroep nog niet zijn verlopen.

Verstek

Indien een gedaagde niet verschijnt bij een procedure dan laat hij verstek gaan. Indien de eis niet ongegrond of onrechtmatig wordt bevonden dan zal de rechter de gedaagde bij verstek veroordelen.

Verzet

Mogelijkheid om een procedure te heropenen door de persoon die bij verstek is veroordeeld.

Verzoekschrift

Een schriftelijk verzoek aan de rechtbank. Sommige procedures worden ingeleid met een verzoekschrift in plaats van een dagvaarding. Bijvoorbeeld een verzoek tot echtscheiding.

Vonnis

Een uitspraak van een rechter. Zie ook executoriale titel

Voorlopige voorziening

Een tijdelijke uitspraak van een rechter. De rechter geeft toestemming in een spoedeisende zaak om bepaalde rechten te bewaren. Naderhand zal de zaak beter worden bekeken om een uiteindelijke uitspraak te krijgen.

Vordering

Het bedrag dat iemand van een ander te goed heeft. Bij een beslag onder een derde wordt ook beslag gelegd op vorderingen die de debiteur van die derde te vorderen heeft. (een debiteur heeft een vordering op een bank voor bijvoorbeeld zijn spaargeld, of op zijn werkgever voor zijn loon)

WSNP

Afkorting voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Deze wet geeft particulieren een mogelijkheid op een toekomst zonder schulden. Door een aantal jaren op minimum niveau te leven en gelden te reserveren voor schuldeisers en uiteindelijk met een schone lei verder te kunnen.

Hoe te betalen?